Súťaž v OC Galéria

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

„Štedré Vianoce s OC Galéria“

Tieto pravidlá (ďalej len „Pravidlá“) upravujú podmienky a priebeh súťaže s názvom ,,Štedré Vianoce s OC Galéria“ (ďalej len „Súťaž“). Tieto pravidlá popisujú práva a povinnosti účastníkov Súťaže a záväzne upravujú podmienky Súťaže. V skrátených verziách môžu byť tieto Pravidlá uvedené aj na informačných materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch určených spotrebiteľom, pričom pre organizáciu Súťaže a určenie jej výhercu je záväzné iba toto úplné znenie Pravidiel.

Článok 1       

Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľom súťaže s názvom „Štedré Vianoce s OC Galéria“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. so sídlom Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava – Ružinov, IČO: 31 321 828, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 366/B (ďalej len „Usporiadateľ“).

 

Článok 2       

Miesto a čas konania Súťaže 

Súťaž prebieha v OC Galéria (BA – Petržalka, BA - Lamač, TT, NR, DS) v období od 22.11.2021 od 9:00 h. do 15.12.2021 do 9:00 h.

Vyžrebovanie výhercu sa uskutoční počas trvania Súťaže.

Odovzdanie výhry (výherných poukážok) sa uskutoční do 30 dní od ukončenia Súťaže.

                                                                                                                

Článok 3       

Podmienky účasti v Súťaži 

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba (fyzická osoba mladšia ako 18 rokov sa môže zúčastniť len so súhlasom zákonného zástupcu), ktorej adresa na doručovanie písomností sa nachádza na území Slovenskej republiky a splní všetky podmienky účasti v Súťaži uvedené v tomto Článku (ďalej len „Súťažiaci“).

Podmienky účasti v Súťaži sú nasledovné:

  1. Súťažiaci sa zapojí do Súťaže, ak v čase konania Súťaže nakúpi  v akejkoľvek maloobchodnej prevádzke Galérie akýkoľvek tovar v hodnote aspoň 10 EUR (slovom desať eur).
  2. Po splnení podmienky uvedenej v bode 1 obdrží Súťažiaci zlosovací lístok, na ktorom vyplní všetky potrebné informácie v rozsahu: Meno, Priezvisko, Kontakt a názov prevádzky, v ktorej nakúpil.
  3. Vyplnený zlosovací lístok vhodí do žrebovacej schránky umiestenej na pasáži OCG. Podmienkou výhry je doložiť nákupný blok, ktorý bol uskutočnený v nájomnej jednotke výhradne OC Galérie (BA – Petržalka, BA - Lamač, TT, NR, DS).
  4. Súťažiaci sa môžu do Súťaže zapojiť aj opakovane počas obdobia trvania Súťaže, avšak výhercom sa Súťažiaci môže stať iba raz.
  5. Zo Súťaže nie sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa, ani ich rodinní príslušníci (manžel/manželka, deti, rodičia a súrodenci).

(ďalej len „Podmienky účasti“).

Článok 4       

Vyhodnotenie Súťaže a výhry 

Posúdenie  splnenia  všetkých  podmienok  účasti  v Súťaži  je  pri  každom  Súťažiacom  výhradne v kompetencii Usporiadateľa.

Výhercom Súťaže sa stane Súťažiaci, ktorý bude náhodne vybratý žrebovaním zo všetkých Súťažiacich zapojených do Súťaže, a ktorý splní všetky Podmienky účasti v Súťaži (ďalej len „Výherca“). Žrebovanie bude vykonané Usporiadateľom bez účasti notára a bez prítomnosti verejnosti náhodným výberom.

Výherca bude kontaktovaný Usporiadateľom prostredníctvom kontaktu uvedeného na žrebovacom lístku do 7 (siedmich) pracovných dní od jeho vyžrebovania. V prípade, ak Výherca na správu Usporiadateľa o výhre v Súťaži nebude reagovať do 5 (piatich) kalendárnych dní, stráca nárok na výhru.

  1. Usporiadateľ poskytne 3 výhercom Tesco poukážky v hodnote 100 EUR (slovom sto eur) (ďalej len „Výhra“).

Usporiadateľ si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať Výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná. Výherca je povinný predložiť doklad preukazujúci jeho totožnosť najneskôr pri prevzatí výhry. V prípade ak bude Výherca fyzická osoba mladšia ako 18 rokov Usporiadateľ odovzdá výhru zákonnému zástupcovi Výhercu. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom Organizátora.

Výherca má právo odmietnuť prevzatie výhry. Výhra, ktorá sa nepodarí odovzdať Výhercovi, resp. Výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry, prepadajú v prospech Organizátora, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití.

Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhry. Pokiaľ nie je uvedené inak, na Výhru sa nevzťahujú reklamácie.  Výhru  nie  je  možné  vymáhať  právnou   cestou,   ani  poskytnúť  alternatívne   plnenie v peniazoch.

 

Článok 5

Vylúčenie Súťažiaceho 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vylúčiť z účasti na Súťaži Súťažiaceho, ktorý nespĺňa alebo poruší Podmienky účasti alebo tieto Pravidlá. Usporiadateľ zároveň vylúči Súťažiaceho, ktorý (i) svojím konaní v Súťaži porušuje právne predpisy (najmä využíva nepovolené technické prostriedky alebo iné podvodné konanie); (ii) zúčastní sa Súťaže v mene tretej osoby; (iii) zúčastní sa prostredníctvom profesionálnych výherných služieb alebo obdobných služieb; (iv) pokúša sa uspieť v Súťaži iným podvodným konaním v rozpore s Pravidlami.

Rozhodnutie Usporiadateľa o vylúčení, resp. nezaradení Súťažiaceho je konečné. V prípade, ak Usporiadateľ rozhodne o vylúčení Súťažiaceho z vyššie uvedených dôvodov po tom, čo mu bola odovzdaná Výhra, je vylúčený Súťažiaci povinný Výhru vrátiť Usporiadateľovi alebo uhradiť Usporiadateľovi finančnú čiastku rovnajúcu sa hodnote Výhry.

Článok 6

Osobné údaje 

Súťažiaci  svojou   účasťou   v súťaži   udeľuje   Usporiadateľovi   ako   prevádzkovateľovi,   v súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), súhlas so spracúvaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a kontakt počas celej doby trvania súťaže, a to na účel prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry).

Usporiadateľ ako prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely. Poskytnuté osobné údaje budú vymazané najneskôr po ukončení súťaže a po odovzdaní výhry výhercom súťaže. Osobné údaje nebudú zverejňované.

Osobné údaje môžu byť v zmysle zákona o ochrane osobných údajov sprístupňované alebo poskytované spoločnostiam patriacim do skupiny Tesco, čím dochádza k ich cezhraničnému prenosu.

 Poučenie:

  • Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a Usporiadateľ ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Súťažiaci má právo na informácie, odpis a opravu osobných údajov.
  • Súhlas so spracúvaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať, a to na e - mailovej adrese sajterova@tesco.com alebo lucia.hruba@tesco.com.
  • Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva dotknutej osoby sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a
  • Osobné údaje, ktoré Súťažiaci poskytne Usporiadateľovi musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny je súťažiaci povinný o ich zmene bezodkladne informovať Usporiadateľa.

 

Článok 7

Záverečné ustanovenia 

Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži udeľuje Usporiadateľovi súhlas so znením týchto Pravidiel. Súťažiaci zároveň berie na vedomie prípadnú povinnosť Výhru zdaniť v súlade s príslušnými právnymi predpismi v prípade, ak hodnota výhry presiahne zákonom stanovenú hranicu (pozn.: v čase zverejnenia Pravidiel je od dane z príjmu oslobodená výhra do výšky 350 EUR za jednu výhru).

Usporiadateľ si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek predčasne ukončiť, prípadne prerušiť bez predchádzajúceho upozornenia alebo uvedenia dôvodu v prípadoch, ak podľa posúdenia Usporiadateľa nebude možné zabezpečiť z technických alebo iných dôvodov riadny priebeh Súťaže.

Súťažiacemu nevzniká právny nárok na poskytnutie Výhry a Súťažiaci nie je oprávnený požadovať od Usporiadateľa namiesto Výhry akékoľvek alternatívne plnenie. Zároveň Súťažiaci nie je povinný Výhru prijať.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť Výhru inou výhrou porovnateľného typu a hodnoty a zmeniť podmienky odovzdania Výhry. Usporiadateľ si taktiež vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Pravidlá, vrátane obdobia trvania Súťaže, alebo Súťaž predčasne ukončiť.

Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá Súťažiacemu vznikla v dôsledku účasti na Súťaži a tiež nehradí účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. s výhrou v Súťaži.

Usporiadateľ Súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Súťažiacim, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.

Usporiadateľ Súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady alebo iné technické nedostatky výhry a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

Ďalšie podmienky Súťaže, ktoré nie sú upravené týmito Pravidlami, sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Akékoľvek prípadné sťažnosti týkajúce sa Súťaže a jej priebehu je možné zaslať Usporiadateľovi na emailovú adresu: zuzana.sajterova@tesco.com alebo lucia.hruba@tesco.com kedykoľvek počas trvania Súťaže, najneskôr však do 3 dní od jej skončenia, inak na sťažnosť nebude prihliadnuté. Rozhodnutie Usporiadateľa o sťažnosti sa považuje za konečné.

Pravidlá súťaže sú k dispozícii na webovej adrese www.ocgaleria.sk a v písomnej forme v sídle Usporiadateľa.

Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 4 ods.6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zapojením sa do Súťaže vyjadruje súťažiaci svoj súhlas riadiť sa týmito oficiálnymi pravidlami tu obsiahnutými. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito Pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.

Ustanovenia týchto pravidiel, priebeh Súťaže a vyhodnotenie jej výsledkov sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Vzťahy vzniknuté medzi Súťažiacim a Organizátorom sa spravujú týmito Pravidlami a právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto Pravidiel u Organizátora.

V Bratislave dňa 16.11.2021